“Van roosteren naar vraaggestuurd plannen”

De afgelopen jaren heeft de Haagse Stichting Anton Constandse intensief gewerkt aan het stapsgewijs hervormen naar een organisatie, die werkt met mandaat gestuurde werkeenheden en bureaus. Bij de keuze voor deze organisatiestructuur, waarin de verantwoordelijkheden laag liggen en de overhead wordt ingeperkt, dienen medewerkers te gaan participeren in alle werkprocessen. En roosteren is daarin één van de cruciale processen. Daar komen immers de belangen van cliënt, medewerker en organisatie samen. Maar het roosteren is voor velen een geheel nieuwe verantwoordelijkheid.

“En dus moet het samengaan met het bieden van maximaal inzicht én invloed op dat rooster. Dat realiseerden we ons terdege”

, aldus Ronald van Aken, directielid bij de Stichting Anton Constandse.

“Deze nieuwe manier van werken moet je dan ook zorgvuldig begeleiden en faciliteren. We hebben de cultuurverandering stapsgewijs aangepakt door medewerkers overal bij te betrekken, te informeren en op te leiden. Daarnaast bieden we hen met softwaresystemen de benodigde pragmatische ondersteuning. Als organisatie kiezen we daarbij bewust voor webbased werken, zodat de software overal en altijd toegankelijk is. Bovendien ondersteunt het webbased werken ons streven naar het minimaliseren van overhead, door het wegvallen van het technisch beheer. Bij de aanschaf van onze nieuwe roostersoftware hebben we daarom gekozen voor de webbased Aysist7 planningssoftware.”

Meer dan alleen roosteren

“De Aysist planningssoftware gaat veel verder dan alleen roosteren. We beschikken over veel meer functionaliteiten en het vraaggestuurd plannen wordt straks stap voor stap ondersteund vanuit capaciteitsplanning. Ook dat gaan de werkeenheden en bureaus zelf doen, om echt op basis van de cliëntvraag hun rooster te kunnen maken. En naast de uren, laat de software ook steeds zien wat de financiële consequenties zijn van bepaalde scenario’s en roosters. Die bewustwording op het niveau van werkeenheden en bureaus zorgt weer voor de beoogde efficiency, terwijl de zorgkwaliteit blijft gewaarborgd.”

Maar ook deze verandering voert de organisatie stapsgewijs in, zo benadrukt Van Aken. Eerst het roosterproces, en dan wordt besloten over het ‘hoe en wanneer’ van de capaciteitsplanning. Op dit moment traint Ayton de roosteraars en in de tweede fase gaan de werkeenheden en bureaus er mee aan de slag.  Paul van der Putten, als  projectleider van Ayton nauw betrokken bij de implementatie van Aysist7:

“De roosteraars werden erg enthousiast tijdens de trainingen en kennismaking met de software. Het is mooi om te zien hoe de roosteraars de functionaliteiten in Aysist7 waarderen. Je merkt hoe intuïtief onze vernieuwde software is. De gebruikers pakken zowel de bediening van de software als de nieuwe processen tijdens de trainingen erg snel op.”

Tanja Boringschulte, projectleider vanuit Stichting Anton Constandse, beaamt dit.

“Ze konden niet wachten om te starten met het plannen in Aysist7. Straks wordt het een roulerende taak binnen de werkeenheden en bureaus, en is ook het plannen een echte collectieve verantwoordelijkheid.”

Gemandateerde werkeenheden en bureaus
De planningssoftware is voor alle medewerkers online toegankelijk via een medewerkerportaal. Iedereen kan zijn rooster inzien, houdt zelf zijn beschikbaarheid bij,   kan diensten accorderen, zelf openstaande diensten opvragen en er op inschrijven. “Daartoe maken we duidelijke afspraken die worden vastgelegd in het roosterbeleid”, zo verklaart Ronald van Aken. “Deze voorzieningen zorgen er voor dat de werkeenheden & bureaus steeds zelfstandiger kunnen worden. En dat voeren we door in onze hele organisatie. Niet alleen in de werkeenheden, ofwel de hulpverleningsorganisatie, maar ook de bureaus in de serviceorganisatie worden op die wijze ingericht. Zo wordt de overhead zowel organisatorisch als functioneel teruggedrongen.”

Nieuwe rol voor functioneel applicatiebeheer 
In het kader van het terugdringen van de overhead is de ICT strategie van Stichting Anton Constandse gericht op zo veel mogelijk webbased werken. Dat vergt een andere wijze van onderhoud en beheer. Van Aken hierover:

“De planningssoftware is voor alle medewerkers toegankelijk en zal dus intensief gebruikt gaan worden. Maar omdat Aysist7 volledig webbased is, zorgt Ayton voor het technisch beheer en kunnen wij ons vooral toeleggen op het functioneel applicatiebeheer. Over deze rolverdeling zijn duidelijke afspraken gemaakt, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.

Daarnaast is Aysist7 gekoppeld aan YouForce Beaufort van Raet. Zo lezen we aan de voorkant alle personeelsinformatie in, boekt Aysist real-time alle gewerkte uren op de juiste kostenplaatsen, en levert vervolgens alle verloningsgegevens op ten behoeve van de salariëring. Omdat de registratie en verwerking van alle gewerkte uren nu door de medewerkers zelf online worden bijgehouden, hebben we op elk gewenst moment de actuele gegevens beschikbaar. Het is aan de functioneel applicatiebeheerders om dat intensieve gebruik te blijven stroomlijnen, waar nodig met ondersteuning vanuit Ayton.

Ook de inrichting en implementatie vond plaats in nauwe samenwerking tussen Ayton en onze functioneel applicatiebeheerders, en is erg goed en volgens plan verlopen”, zo besluit Van Aken tevreden. “Nu de volgende stap; het verder verbeteren van onze planningsprocessen met de invoering van capaciteitsplanning in Aysist7. Maar ook dat traject zien we met vertrouwen tegemoet”.

Bron: Ayton


Flexibilisering, efficiency en zelfregie: Ayton heeft aangetoond en meegerekend hoe we dat kunnen realiseren

De naam Zorgwaard is nog jong, maar de organisatie en ervaring kent al een lange geschiedenis als het gaat om zorgverlening in de Hoeksche Waard. Ontstaan vanuit een fusie in 2011, biedt Zorgwaard alle benodigde zorg, van huishoudelijke hulp en thuiszorg tot verpleeghuiszorg op zo’n 11 locaties in de regio.
Direct na de fusie zijn er nieuwe strategische keuzes gemaakt, om de continuïteit en kwaliteit van het brede zorgaanbod te kunnen blijven leveren. In de Zorgwaard visie die daaraan ten grondslag ligt, vormt het planningsproces een essentieel onderdeel van het zorgproces. “Maar planning is op meerdere fronten een kritische succesfactor; niet alleen als het gaat om de cliënttevredenheid, maar het is ook van directe invloed op de medewerkertevredenheid, en daarmee op de aantrekkelijkheid van je rol als werkgever”, zo stelt projectleider Henk Luijendijk van Zorgwaard.

“En natuurlijk staat de mate van efficiency in direct verband met de te realiseren kostprijs. In alle opzichten bepaalt het dus onze concurrentiepositie, en die is essentieel in deze tijden waarin de cliënt steeds vaker zelf zijn zorg wil invullen en we te maken hebben met nieuwe financieringsstructuren en bezuinigingen. Het moet dus anders, wij weten waar we naar toe willen en Ayton heeft aangetoond en meegerekend hoe we dat kunnen realiseren.”

Opbrengst hoger dan de investering
Zorgwaard heeft vorig jaar een intensief selectieproces opgezet om de juiste ICT- partner te vinden die de Zorgwaard visie begrijpt en kan ondersteunen met advies en met de benodigde software. En kan koppelen met het personeelsinformatie- en financiële systeem (Youforce/RAET), het routeplansysteem (Nestor) en de WMO-planner bij Zorgwaard. Op termijn is het doel om de cliënten- en medewerker omgevingen onderling te verbinden via de software.

Luijendijk heeft hoge en concrete verwachtingen:

“Ons stond heel helder voor ogen: de opbrengst moet hoger zijn dan de investering in de nieuwe software. Ayton heeft ons laten zien hoe we op korte termijn al efficiënter kunnen gaan werken en hoe we ons planningsproces optimaal kunnen flexibiliseren en meer zelfregie kunnen realiseren voor de medewerkers. En wat ons dat oplevert in tijd en geld. We hebben er dus alle vertrouwen in dat onze verwachtingen uitkomen. De Aysist software is financieel gestuurd en gaat ons real-time inzicht bieden, in zowel de uren als de geldstromen. Daarom ook hebben we besloten zowel de rooster- als flexomgeving geïntegreerd via één systeem te automatiseren. Dan zijn alle stappen, van capaciteitsplanning tot en met de flexibilisering en het roosteren, te monitoren en kunnen we tijdig bijsturen waar nodig.”

Planningstijd reduceren en zelfregie invoeren
Zorgwaard heeft gekozen voor een basisroostermethodiek, deels gedecentraliseerd. Medewerkers zullen actief moeten gaan participeren in de planning. Voorheen kostte het roosteren zelf, maar vooral de administratieve verwerking ervan te veel onnodige tijd. Zowel op het centraal roosterbureau als bij de decentrale planondersteuners.

Nu gaat het centrale roosterbureau de capaciteitsplanning opzetten en in nauw overleg met de teams het basisrooster invullen. Hier worden de medewerkers dus al in vroegtijdig stadium betrokken bij de invulling van het rooster. En kunnen al vooraf eventuele knelpunten samen worden opgelost. Luijendijk ziet daarin twee grote voordelen:

“Enerzijds kunnen medewerkers hun eigen wensen en eisen inbrengen, en overleggen met collega’s wie welke diensten gaat invullen, en anderzijds komt dit de zorg ten goede, omdat zij het best weten welke zorg hun cliënten precies nodig hebben en wanneer. De Aysist software ondersteunt ze bij het maken van de juiste keuzes en laat verschillende scenario’s zien, in uren en geld.”

Online toegang via portaal en app
De teams worden vervolgens verantwoordelijk voor het operationele rooster en het oplossen van verstoringen daarin. Aysist gaat iedereen via het medewerker- en afdelingsportaal en de App online toegang bieden tot dat rooster. Alle communicatie verloopt dan via de software. De medewerkers geven online hun beschikbaarheid door, kunnen openstaande diensten inzien en er op inschrijven of onderling ruilen. Teamleiders kunnen dit proces real-time monitoren. Ook kunnen teams een beroep doen op de volledig geïntegreerde flexpool in Aysist. Controle en accordering van (gewerkte) diensten vindt ook online plaats via het portaal. Achter de schermen handelt de software alles administratief af; kosten worden rechtstreeks op de kostenplaats geboekt waar ze zijn gemaakt, en alle gegevens worden direct doorgegeven aan de financiële administratie voor verloning.

“Een rekensom leert dat we hiermee enorm veel tijd besparen en op de afdeling komt er rust in de roosters. We vragen wel meer actieve inbreng van medewerkers, maar bieden ze ook meer directe invloed op hun eigen verdeling van werk- en privétijd,”

aldus Luijendijk.

Koppelingen; standaard en nieuwe ontwikkelingen 
Luijendijk geeft desgevraagd aan dat Ayton ook de juiste partner is om samen de koppelingen met de aanwezige systemen tot stand te brengen. Zorgwaard werkt met een WMO plansysteem en Nestor, het route- en cliëntsysteem.

“Ayton heeft al vele naadloze koppelingen met RAET gerealiseerd, en bij de eerste implementatiestappen die we nu zetten, zie je dat ook terug. Het gaat werken. We zitten nu middenin in de eerste implementatiefase en op 1 september gaan we echt live in zowel de thuiszorg als de intramurale divisie. Op dit moment zijn de besprekingen gaande rondom de koppelingen met het WMO-pakket en Nestor. We ontdekken daarbij gaandeweg steeds nieuwe mogelijkheden.”

Bron: Ayton


Als gevolg van het transactie-akkoord wordt het aantal meldkamers in Nederland teruggebracht van 25 naar 10. In het kader hiervan zijn de meldkamers van de Hulpverleningsdienst Drenthe, de Hulpverleningsdienst Groningen en de brandweer Fryslân samengevoegd binnen de organisatie van de Meldkamer Noord-Nederland. Om haar personeel voor de centrale die 24/7 bemand moet zijn, optimaal te plannen, koos de brandweer van de Meldkamer Noord-Nederland voor ORTEC. 

“De uitdaging is dat drie (rooster)culturen samengevoegd moeten worden tot één”, aldus Teamleider Brandweer MkNN Daphne Oude Veldhuis. “Om de planning van de medewerkers op de centrale te centraliseren en universeel te maken, besloten we tot implementatie van ORTEC’s personeelsplanningsoplossing ORTEC Workforce Scheduling (OWS, voorheen ORTEC Harmony). Het systeem was al in gebruik bij de Meldkamers in Groningen en Assen. Wegens goede ervaringen was de keuze snel gemaakt.”

Minimale bezetting

Voor de Meldkamer Noord-Nederland (afdeling brandweer) geldt dat er 24/7 een minimale bezetting moet zijn. 30 medewerkers draaien diensten van 8 uur en een kwartier. De planning wordt voor 18 week vooruit opgemaakt, waarbij er rekening gehouden moet worden met: parttimers met en zonder nachtdiensten, 18-, 24-, 26- en 36-uurscontracten en flexmedewerkers. Voorheen deed de MkNN de planning in Excel. “Op zich een prima werkwijze, maar de planning in Excel is natuurlijk een stuk foutgevoeliger. Bovendien is het best een puzzel om een rooster te maken, waarbij rekening gehouden moet worden met deze verschillende soorten contracten en flexmedewerkers”, zegt Daphne Oude Veldhuis. “Daarnaast willen we onze medewerkers laten rouleren, om te voorkomen dat medewerkers elke keer hetzelfde rooster hebben. Ook dat maakt het er niet gemakkelijker op.”

ORTEC Workforce Scheduling ondersteunt de MkNN doordat er rekening gehouden kan worden met al deze factoren. Op het moment is Daphne Oude Veldhuis de enige bij de Meldkamer Noord-Nederland die het rooster maakt. Dat doet ze naast haar werkzaamheden als teamleider. “Het zou mooi zijn als ik deze taak in de toekomst kan delegeren.”

Rooster inzien
Een van de grote voordelen van het personeelsplanningssysteem voor de MkNN is dat de centralisten vanuit huis hun rooster kunnen inzien en wensen kunnen aangeven. “Het is o.a. ook fijn om te zien wanneer er een tekort is aan mensen”, zegt Daphne Oude Veldhuis. “Er wordt niet gepland op ‘vraag en aanbod’. Dus kan het zijn dat de mensen op de centrale het ene uur niks te doen hebben en het volgende uur heel erg druk hebben.”

Toekomst
Als gevolg van de bezuinigingen ziet Daphne Oude Veldhuis nog wel wat veranderingen die staan te gebeuren. Ook met betrekking tot de personeelsplanning. “Een van de veranderingen die er zit aan te komen is dat de telefoontjes voor zowel brandweer als politie als ambulance in de toekomst binnen gaan komen op één punt. Waar ze nu nog binnen komen bij respectievelijk politie, brandweer en ambulance en daar ook per centrale minstens één aanname-centralist zit, zal dat in de toekomst dus anders worden.”

Wat de rol van ORTEC Workforce Scheduling (OWS) daarin gaat zijn, weet Daphne Oude Veldhuis nog niet. “Wel streven we natuurlijk naar een automatisch en vlekkeloos rooster. Liefst waar we dan met één druk op de knop de personeelsplanning rond kunnen maken. Hier werken we aan samen met ORTEC.”

Over de Meldkamer Noord-Nederland, afdeling brandweer

 • Samenvoeging van 3 meldkamers: Hulpverleningsdienst Drenthe, Hulpverleningsdienst Groningen en brandweer Fryslân.
 • 30 medewerkers
 • 200 – 300 telefoontjes per dag
 • Bezetting centrale 24/7: minimaal 3 medewerkers

Bron: Ortec


SIRVA, Inc., wereldwijd marktleider op het gebied van verhuizingen, heeft met succes ORTEC’s rit en routeplanningsoplossing geïmplementeerd. Hiermee verlaagt het bedrijf de operationele kosten aanzienlijk en wordt de serviceverlening aan klanten verbeterd.

SIRVA kiest voor ORTEC om de state-of-the-art oplossing van deze leider in optimalisatiesoftware te implementeren. Gedurende de pilot waren zowel het legacy systeem als het ORTEC-platform parallel actief, om uitgebreide tests, gedetailleerde configuratie en training van bijna 1000 gebruikers mogelijk te maken. Op dit moment biedt ORTEC’s rit en routeplanningssoftware de corporate planning groep en honderden onafhankelijke SIRVA-agenten de mogelijkheid om hun zendingen in te plannen en te bewaken via webtoegang tot de centraal gehoste planningssoftware. SIRVA’s merkenportfolio bestaat uit Allied, Allied International, Allied Pickfords, DJK Residential, Global, North American, SIRVA Global Relocation en SIRVA Settlement.

“SIRVA streeft naar vereenvoudiging van haar relocatie-activiteiten door middel van technologische innovatie,” aldus Jezus Unzueta, SIRVA’s SVP & Global CIO. “Technologie is de katalysator voor het stroomlijnen van de efficiëntie in het relocatieproces, wat resulteert in meer succesvolle relocaties en sterkere, beter concurrerende bedrijven. Wat ORTEC heeft gedaan met SIRVA is revolutionair.” Unzueta verzorgde een uitgebreide presentatie over het project tijdens ORTEC’s jaarlijkse conferentie OPTIMUS 2013 Optimization Reimagined.

“Teams van SIRVA en ORTEC werkten fantastisch samen, met als resultaat een echt innovatieve software-oplossing,” verklaart Jeff Wilson, President van ORTEC.  “Beide bedrijven zijn marktleiders die constant streven naar uitmuntende klantenservice en een toewijding delen wat betreft mondiale duurzaamheidspraktijken. Dit gaat absoluut een langdurige samenwerking opleveren.”

ORTEC rit- en routeplanningssoftware biedt SIRVA de volgende voordelen:

 • Verlaging van de operationele kosten en verbeterde klantenservice
 • Verbetering in trailer-bezettingsgraad, qua vulpercentage en gemiddeld gewicht
 • Vermindering van late leveringen en leeg afgelegde kilometers
 • Betere naleving van Hours of Service (HOS) & reisplanning
 • Verbeterde efficiency voor bestuurder en dispatcher, dankzij geïntegreerde plattegronden op straatniveau
 • Geautomatiseerde planning door optimalisatie
 • Lagere total cost of IT ownership dankzij webtoegankelijkheid
 • Maakt rendabele groei mogelijk met gelijke activa

Bron: Ortec


Samenwerking Transport Initiatief werpt vruchten af

Een miljoen karren met planten en bloemen vervoert Van Zaal Transport elk jaar door Nederland. Om de complexe planning te optimaliseren, integreerde de logistieke dienstverlener onlangs zijn Transics-fleetmanagementsysteem – inclusief de mobiele TX-SMART-applicatie – in de planningssoftware van ORTEC. Van Zaal is daarmee de eerste klant in het collectieve segment die werkt met een geïntegreerde oplossing van het Transport Initiatief, het Nederlandse samenwerkingsverband tussen vier leiders in automatisering en optimalisatie voor transportbedrijven.

Van Zaal Transport gebruikt al jarenlang boordcomputers van Transics. “Omdat we met Transics werkten, was de keuze voor ORTEC’s planningssoftware snel gemaakt. We waren overtuigd van de integratie die beide spelers via het Transport Initiatief aanbieden. ORTEC was trouwens ook het verst in de ontwikkeling van de planningssoftware”, aldus Merijn van Zaal, eigenaar van Van Zaal. “Het pakket omvat een hele brede waaier aan functionaliteit.”

Betere diensten, beter plannen en kosten besparen
“Dankzij de real-time koppeling tussen de Transics-boordcomputers en de ORTEC-planningssoftware kunnen we onze klantenservice verbeteren, vlotter plannen en onze kosten verlagen”, gaat Van Zaal verder. Hij illustreert met een voorbeeld: “Zoals elke logistieke dienstverlener in de groene sector hebben we veel te maken met retouren. We leveren karren met planten en de lege karren keren terug. Normaal wordt dit leeggoed in planningssystemen niet als planstroom gezien. ORTEC en Transics zorgen ervoor dat deze stroom nu wel inzichtelijk is. Zo besparen we kosten: waar we vroeger vaak geen huurgeld vroegen voor karren die niet terugkeerden, kunnen we dat saldo nu wel aanrekenen.”

Merijn van Zaal: “Ook de tijdrestricties vormen een interessante meerwaarde. Dankzij de geavanceerde planning in ORTEC’s systeem kunnen we tijdvensters toepassen op bijvoorbeeld bepaalde locaties in de stad of voor een klant die per sé op een bepaald tijdstip een levering wil krijgen. Door de real-time terugkoppeling via Transics zien we nu direct wanneer er vertragingen zijn. Dan kan je de klant veel eerder informeren en dus de klantentevredenheid verbeteren.”

Mobiele integratie van onze charters
Eveneens handig is Transics’ mobiele TX-SMART-applicatie die Van Zaal gebruikt bij de charters. Chauffeurs met TX-SMART op hun smartphone kunnen hiermee informatie uitwisselen met de planners in de backoffice: rit- of planningsdetails, barcodescans, palletinformatie, eventuele schadegegevens, foto’s, digitale handtekeningen, enz. “Ook de app TX-SMART is naadloos geïntegreerd in de planningssoftware van ORTEC zodat zowel chauffeur als planner realtime op de hoogte blijven en ook onze charters geïntegreerd zijn in de logistieke ketting”, legt Van Zaal uit. “Het pay-per-use model van TX-SMART is bovendien flexibel: op het einde van elke maand betalen wij enkel voor de dagen waarop de chauffeurs de software gebruikt hebben.”

Snel overzicht
Met ORTEC en Transics wil Van Zaal Transport naar een multi-user, geïntegreerde oplossing, die hen helpt om efficiënter te plannen en alle voertuigen beter in te zetten. Merijn van Zaal: “We werken veel met deelvrachten en het is allemaal ad-hoc. Niet morgen of overmorgen, het moet allemaal vandaag. Snel overzicht is dan van groot belang.”

Werkelijke ondersteuning
Het Transport Initiatief verwelkomt Van Zaal als eerste klant in het collectieve segment. “Bijzonder was de hele korte implementatiecyclus, die ook mogelijk was dankzij de goede samenwerking met Van Zaal Transport,” aldus Sales Manager Larry Diender van ORTEC. Accountmanager Russell Senden van Transics: “Met Van Zaal Transport hebben we bewezen dat we klaar zijn om het collectief vervoersegment te bedienen: de koppeling van onze oplossingen helpt transportbedrijven om werkelijk efficiënter te werken. Wat een must is in deze competitieve markt.” Merijn van Zaal zegt hierover: “De implementatieperiode was mede kort doordat er keihard werd doorgewerkt. ’s Nachts en in de weekenden. Niets was te veel en alles kon. De betrokkenheid van de projectmensen was ongelofelijk!”

Over Van Zaal Transport
Van Zaal Transport richt zich op transport, inslag en opslag voor de siertieeltsector. Ze verzorgt vervoer tussen kwekers en (klanten op) veilingen. Daarnaast vervoert ze versproducten naar kopers in de Benelux waaronder veel tuincentra. De dienstverlening van Van Zaal Transport kenmerkt zich door een snelle afhandeling, een hoge mate van service en flexibiliteit en scherpe tarieven. Van Zaal Transport beschikt over een wagenpark van ruim 50 eigen wagens, in het seizoen uitgebreid tot 120 wagens (huur, charters). 8 planners houden zich bezig met de planning van (retour) stromen. Per jaar gaan er een miljoen karren met planten en bloemen richting de klant. www.vzt.nl.

Over Transics
Transics International NV, opgericht in 1991, ontwikkelt en commercialiseert fleetmanagementoplossingen voor de transport- en logistieke sector. Dankzij jarenlange ervaring, doorgedreven R&D-inspanningen en een intensieve focus op de klantennoden mag Transics zich Europees koploper noemen in zijn sector. Naast het hoofdkantoor in Ieper (België) is Transics actief over heel Europa.
www.transics.com.

Over ORTEC 
ORTEC is een van de grootste aanbieders van geavanceerde optimalisatie-oplossingen voor planning. De ORTEC producten en diensten leiden tot een optimale rit- en routeplanning, belading van voertuigen en pallets, personeelsinzet, vraagvoorspelling, logistieke netwerkplanning en magazijn beheer. ORTEC biedt zowel stand-alone, alsook maatwerk en SAP®-gecertificeerde oplossingen, ondersteund door strategische partners. ORTEC heeft meer dan 1750 klanten wereldwijd, 700 werknemers en verschillende kantoren in Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika en de Pacifische regio. Meer informatie : www.ortec.com