Een verrassend grote minderheid van de HR-afdelingen bij zorginstellingen is ontevreden over het softwarepakket dat ze het meest gebruiken. Dat blijkt uit een enquête van Zorgvisie en P&O Actueel onder medewerkers van zorginstellingen. Bijna 20 procent van de geënquêteerden geeft aan ontevreden te zijn over de prestaties van het pakket en de ondersteuning vanuit de leverancier.

De respondenten geven als belangrijkste ergernissen aan dat verwachtingen niet worden waargemaakt, dat de software niet gebruiksvriendelijk is, dat de interfaces met andere systemen niet functioneren, dat er teveel bugs zijn bij de oplevering en dat de ondersteuning bij de implementatie onvolledig is.


Beslissing

Opvallend is verder datzorginstellingen ergemiddeld zeven maanden over doen om een beslissing te nemen over de aanschaf van een nieuw softwarepakket.’En daarbij is er geen relatie met de omvang van het bedrijf. Kleine en grote bedrijven doen even lang over het beslissingsproces,’ aldus onderzoeker Paul van der Meer van bureau Tera Knowledge die de resultaten heeft geanalyseerd. In ongeveer een derde van de gevallen doen instellingen er gemiddeld 2,5 jaar over om een nieuw pakket uit te kiezen.

Tegenstrijdige belangen
De selectie van een nieuw pakket wordt bemoeilijkt door tegenstrijdige belangen tussen afdelingen. Een derde van de ondervraagden noemt dit als complicerende factor. Ook moeilijk te becijferen baten (25 procent) en beperkte financiële middelen (17 procent) worden genoemd. De grootste vrees bij de aanschaf is een langdurig implementatietraject. Eén op de vijf van de geënquêteerden geeft dat aan, op korte afstand gevolgd door “gebrekkig intern projectmanagement”. Als het zover is dat een nieuw HR software pakket wordt ingevoerd, dan zorgt in meer dan 40% van de gevallen de cultuur van de eigen organisatie voor weerstand. Op de tweede plaats komt de onwil om werkprocessen aan te passen.

HR-software

De meeste zorginstellingen hebben gekozen voor HR-software die voor verschillende doeleinden kan worden ingezet van salarisadministratie tot en met roosterplanning. Employee self service is in bijna 20% van de gevallen mogelijk.

Het onderzoek van Zorgvisie enP&O Actueel is een indicatief onderzoek dat belangrijke trends bij gebruikers van HR-software in kaart heeft gebracht. Het is uitgevoerd via een online enquête die mede mogelijk is gemaakt door softwareleverancier Afas.